Liderlik Gelişimi

Co-Active Liderlik Modeli kendi dünyasının sorumluluğunu sahiplenen kişiyi lider olarak tanımlıyor. Burada ‘kendi dünyası’ ile kast edilen liderin zemininde bulunan ve bağlamını oluşturan her şey: içinde bulunduğu dinamikler, durumlar, ortam, tutum ve davranışları, kendisiyle olan ilişkisi, başkaları ile olan ilişkisi, koşullarıyla olan ilişkisi, zaman ile olan ilişkisi, mevcut durumu ve koşulları.

Modelin ‘-Active’ kısmı liderin içinde bulunduğu dünyayı, durumu, ortamı, dinamikleri yaratmada kendi payını görmesini ve bu payın sorumluluğunu sahiplenmesini kapsıyor. Modelin ‘Co-’ kısmı ise liderin bilinçli olarak seçtiği tutumu, davranışları ve eylemleriyle dünyasını, ortamını, dinamiklerini yaratma sürecinin sorumluluğunu üstlenmesi ve bu sürece aktif olarak katılmasıdır.

Modeli birey olarak kendi liderliğimize uygulayabileceğimiz gibi, bir liderlik ekibine de uygulamak mümkün.

Liderlik Gelişimi Programlarımızın amacı liderlik ekiplerinin ve birey olarak liderlerin ‘kendi dünyalarını’ yaratma gücünü kullanmaları ve bilinçli seçimlerle arzu ettikleri vizyonlarına ve hedeflerine ulaşmalarıdır.

Bu programların amacı yönetim ekiplerinin kendilerine uygun özgün bir davranış kültürü geliştirerek vizyon ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır. Yönetim ekibi olarak aralarında fikir birliği, uyum ve ortak dil oluşturarak, sinerji geliştirmeleri; geleceği birlikte inşa etmelerini sağlayacak şekilde ortak amaç etrafında hizalanma, ekipleşme ve dönüşüm çabalarının desteklenmesidir. Güçlü bir liderlik kültürü oluşturarak tüm kuruma örnek olmalarını sağlamaktır.

Örnek Programlar:

 • Müşteri Odaklı Liderlik Kültürü Programı
 • Gelecek Birliği Programı
 • Hedef Bazlı Performans Kültürü Programı

Bu programların amacı kurum içinde yer alan yöneticilerin, yöneticilik pozisyonuna hazırlanan veya yetenek havuzunda olan kişilerin liderlik yetkinliklerini geliştirmektir. Programların içerisinde yer alan önemli liderlik yetkinlikleri liderlik prezansı, iletişim, gönüllü katılım sağlama, iş birliğini artırma, güven artırma, etkili geri bildirim verme ve ileri bildirim, çatışma yönetimi, etkili karar alma, ekipleşme, başkalarını motive etme, başkalarını geliştirme ve yetiştirme.

Örnek programlar:

 • İlham Veren Lider Programı
 • İnsan Odaklı Lider
 • İç Koçluk Programı

Üst Düzey Yönetici Koçluğu kurumun kilit görevlerinde bulunan kişilere daha etkin bir lider olma yolculuğunda önemli katkılar sağlayan bir liderlik gelişim aracıdır.

Yönetici Koçluğu size ne sağlar?

 • Performansınızın artmasını, yüksek hedeflere daha hızlı ulaşmanızı ve sonuçlarınızın sürekliliğini sağlar
 • İhtiyacınıza uygun bir profesyonel gelişim planı çerçevesinde güçlü ve gelişime açık yönleriniz ile ilgili farkındalık yaratır
 • Mevcut bilgilerinizı hayata geçirebilme oranınızı artırır
 • Liderlik kimliğinizi daha sık kullanmanızı sağlar
 • Zorlu süreçlerdeki karar mekanizmanıza destek olur
  • Kurumsal değişimler
  • Büyüme – küçülme
  • Yeni sorumluluklar ve ekip üstlenme
  • Yapılanma sürecine bağlı değişiklikler
  • İş veya görev değiştirme
  • Yeni bir göreve hazırlanma
 • Yoğun iş temposu içerisinde yönetmek durumunda olduğunuz çok sayıdaki ilişkilerinizde verim sağlar
 • Yeni beceriler öğrenmenizi sağlar
 • Çok boyutlu bir düşünce pratiği ile yeni bakış açıları geliştirmenizi sağlar

Yönetici Koçluğu sizi hangi alanlarda geliştirir?

 • Liderlik prezansı
 • Liderlik, yönetim stilleri ve becerileri
 • Delege etme ve kontrol etme paradoksu
 • Etkin karar verme becerisi
 • Değişimi yönetme becerisi
 • Motivasyon yöntemleri ve araçları
 • Stresi yönetebilme ve stresle başa çıkma yöntemleri
 • Bireysel ve kurumsal değerler ile yönetme
 • Çatışma yönetimi ve müzakere becerileri
 • Performans değerlendirme, düzenli geribildirim ve ileri bildirim verme
 • Etkin ilişki yönetimi
 • Etkin iletişim becerileri
 • Ekip çalışması
 • Kurumsal yönetişim
 • İş hayatı – özel hayat dengesi
 • Hedeflerle çalışma ve yönetme
 • Kariyer yönetimi ve kurumsal başarı planlaması
 • Kişilik teorileri ve farklı insanlarla çalışabilme
 • Yönetici olarak koçluk becerileri
 • Duygusal zeka ve iş dünyasında etkisi
 • Kültür değişimi yaratma

Liderlik Prezansı Koçluk Programı kişisel bir liderlik gelişimi programıdır. Programın amacı lider olarak bireysel ve profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza, iş ve yönetim kalitenizi artırmanıza, liderlik yetkinliklerinizi geliştirmenize, düşünüş, davranış ve tutumlarınızı daha etkin bir lider olmak üzere yeniden düzenlemenize destek olmaktır. Bu doğrultuda;

 • Liderliğinizle ilgili güçlü bir vizyon geliştirerek geleceğinizi şekillendirmenize destek olmak.
 • Lider olarak başkaları üzerinde bıraktığınız etki konusunda öz farkındalığınızı geliştirmek.
 • Lider olarak hedeflerinize ulaşmak için etkililiğinizi artırmak.
 • Bütünsel bir bakış açısıyla kendinizi, liderlik ettiğiniz kişileri, içinde bulunduğunuz koşul ve ortamları, organizasyonları ve bunların dinamiklerini daha iyi anlamanızı sağlayarak hayatınızda pozitif değişim sağlamak.
 • Hayatınızın liderlik ettiğiniz tüm alanlarında sizi vizyon ve hedeflerinize ulaştıran bilinçli seçilmiş net ve özgün bir duruş geliştirmenizi sağlamak.

Liderlik Prezansı Koçluk Programı size ne sağlar?

 • Liderlik kapasitenizi artırmanızı sağlar.
 • Mevcut iç kaynaklarınızı keşfetmenizi ve amacınıza hizmet edecek şekilde kullanmanızı sağlar.
 • Daha etkin bir lider olmak için yeni yaklaşım, tutum, düşünüş ve eylemlerinizin oluşmasını sağlar.
 • Başkaları üzerindeki etkilerinizi anlamanızı ve yönetmenizi sağlar.
 • Liderlik yetkinlikleriniz konusunda farkındalığınızı artırır ve yetkinliklerinizi geliştirmenizi sağlar.
 • Otantik liderlik stilininizin oluşmasını sağlar.
 • Hem kendinize karşı hem de dışarıya karşı net ve özgün bir liderlik duruşu geliştirmenizi sağlar.
 • Özel ve profesyonel yaşamınızda daha fazla denge ve tatmin sağlar.
 • Kurumsal sistemleri ve bağlamı okumak ve değerlendirmek üzere geniş bir bakış açısı edinmenizi sağlar.
 • Vizyon ve hedeflerinize adım adım ilerleyeceğiniz özgün bir strateji ve eylem planı oluşturmanızı sağlar.

Gerçek bir liderlik takımı görevi ve konumu gereği birlikte çalışan bir grup yöneticiden fazlasıdır. Ortak bir vizyon ve ortak hedefler paylaşan, işbirliği yapan, takım hedeflerini gerçekleştirmeyi öncelik olarak gören, bunun için sorumluluk üstlenen, birbirini sıra dışı başarılara teşvik eden ve bunun için birbirini destekleyen yöneticilerdir.

Takım koçluğu liderlik ekibine uygulanan, ekibin yüksek performanslı, etkin ve uyumlu çalışan bir liderlik takımı olma yolculuğunda önemli katkılar sağlayan bir gelişim aracıdır. Belirli aralıklarla yapılan oturumlar ile liderlik takımı arzu ettiği hedeflere ulaşır, verimli ve etkin bir takıma dönüşür. Bunu gerçekleştirmek için liderlik takımının kendi iş yapış biçimini, takım ilişkisini ve çalışma ortamını kurgulamasını sağlıyoruz. Bu süreç içinde liderlik ekibi üyeleri aralarında güvene dayalı güçlü bağlar kurarlar. Yüksek kişisel ve takım motivasyonuyla hedeflerine doğru kararlı, fark yaratan ve sürdürülebilir bir biçimde ilerlemelerini sağlıyoruz. Çalışmanın süresini ve içeriğini kurumun ve liderlik takımının ihtiyacına göre şekillendiriyoruz.

Takım Koçluğu liderlik ekibine ne sağlar?

 • Takım vizyonu, ortak hedef ve değerlerin oluşması
 • Ortak amaçlar etrafında takımın kenetlenmesi
 • Takım içi ilişkilerde ve iletişimde sürekli iyileşme
 • Takım ruhu oluşturma ve işbirliğinin artması
 • Olumlu iş atmosferinin artması
 • Çatışma yönetimi becerilerinin gelişmesi
 • Farklılıkları daha kolay yönetebilme
 • Hızlı ve etkili çözümler üretebilme
 • Takımın yaratıcılık potansiyelinin ortaya çıkması
 • Değişimi daha kolay yönetebilme
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerini, stillerini ve yeteneklerini kaldıraç olarak kullanabilmeleri
 • İş verimliliğinin, performansın ve motivasyonun artması
 • Güvene ve saygıya dayalı kuvvetli takım ilişkilerinin oluşması
 • Takımın kendisini motive edecek yüksek hedefler belirlemesi
 • Takımın ve bireylerin sorumluluk alması
 • Takım üyelerinin liderlik becerilerinin gelişmesi
 • Takım üyelerinin iş tatmini ve bireysel performanslarının artması
 • Takım içinde geri bildirim ve ileri bildirim kültürünün oluşması
 • Yeni perspektifler kazanma, stratejik bakış açısının gelişmesi
 • Yaratıcı ve yenilikçi bakış açısı kazanma

Takım Koçluğu kuruma ne sağlar?

 • Kurumun değişim, reorganizasyon, büyüme, küçülme, satınalma, birleşme gibi zorlu süreçleri kolayca yönetmesi
 • Kurumun vizyon ve hedeflerine ulaşması
 • Kurumun gelişmesi ve olumlu iş sonuçları elde etmesi
 • Kurum kültürünün oluşması
 • Kurumun yaratıcılık potansiyelinin ortaya çıkması
 • Etkin bir liderlik takımı kültürünün tüm kuruma örnek olarak kurumun dönüşümünü desteklemesi

Kurumların liderlik gelişimini danışmanlık hizmetlerimiz ile destekliyoruz. Kurumun mevcut potansiyelini daha etkin kullanarak hedef ve vizyonlarını gerçekleştirmelerine destek oluyoruz.

Kurumun liderlik gelişimi konusunda ihtiyaçlarını anlamaya yönelik çalışmalar yapıyor, şirketin vizyonu, değerleri, kültürü, dili ve hedeflerini dikkate alarak değişime ve yeni stratejilere adapte olmalarına destek oluyoruz. Danışmanlık hizmetlerimizi koçluk ve danışmanlık araçlarımızı yerine göre harmanlayarak sağlıyoruz. Kurumun yeni metodolojiler eşliğinde daha verimli stratejiler oluşturmalarını sağlıyor, dayanıklı, üretken, şirket değerlerini geliştiren ve içselleştiren uzun ömürlü sonuçlar yaratmalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şirketin ve bireylerin var olan kaynaklarını ve özündeki güçlerini daha etkin kullanmalarını sağlıyoruz.

Danışmanlık hizmetlerimizi en iyi şekilde, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışmaktayız.

Kurumun liderlik gelişimini mentorluk hizmetlerimiz ile destekliyoruz. Gelişim sürecinde olan liderleri yönlendiriyoruz, bilgi ile destekliyoruz ve doğru kaynaklara ulaşmalarını sağlayarak yol arkadaşı oluyoruz.

Kurum İçi Mentorluk Programı

Liderlik gelişimini destekleyen mentorluk programlarımızın amacı yöneticilerin ve çalışanların karşılıklı bilgi ve tecrübelerini artırarak kurumun operasyonel mükemmeliğini ve ticari başarısını artırmaktır. Bu kapsamda kurumun vizyon ve hedefleriyle örtüşen kurumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir program tasarımı yapıyoruz, gerekli ön hazırlıkların ve verdiğimiz eğitimlerin ardından hayata geçiriyoruz ve program sonlanana kadar yönetiyoruz. Kurum İçi Mentorluk Programı kapsamında taahüt ettiğimiz hizmetleri en iyi şekilde, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

Proje Mentorluğu

Liderlik gelişimi programlarımız ile şirketlerin ve liderlerin gelişimlerini sürdürebilmeleri için değişime ve yeni stratejilere adapte olarak vizyon ve hedeflerine ulaşmalarına destek oluyoruz. Programlarımız kapsamında yer alabilen ve kurum içinde yürütülen bazı projelere ve şirket içi çalışmalara proje mentorluğu desteği veriyoruz. Bu sayede liderlerin dayanıklı, üretken, şirket değerlerini geliştiren ve içselleştiren uzun ömürlü sonuçlar yaratmalarına destek oluyoruz. Proje mentorluğu hizmetlerimizi en iyi şekilde, etkin, zamanında ve başarıyla tamamlamak için titiz ve disiplinli bir proje yönetimi anlayışı içerisinde çalışıyoruz.

Profesyonel Mentorluk

Liderlik gelişimini desteklemek amacıyla yöneticilere profesyonel mentorluk hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetlerimiz ile yöneticilere ulaşmak istedikleri hedef ve vizyona giden yolda işbirliği içinde yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu kapsamda bilgi aktarımında bulunuyoruz, deneyimlerimizden faydalanmalarını sağlıyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz, gerekli kaynaklara ulaşmalarını sağlıyoruz, geri bildirim veriyoruz, karar vermelerine ve harekete geçmelerine yardımcı oluyoruz.